Art. 03: Paper Home

by  El globus vermell

WHAT IS PAPER HOME?

Paper home is a creative game to design living spaces.

With paper and by cutting, folding and fitting tabs, the participant creates a structure that suggests areas of a home.

Who plays Paper home will be able to create as many structures and combinations as wanted. Thus, there will be as many homes as people play with Paper home.

What’s more, the participants are free to design new doors and windows, the furniture and even the inhabitants of these homes!

 

 

HOW DOES IT WORK? These are the instructions:

1. Cut the walls
2. Cut the floor
3. Fit the walls to the floor and fold the tabs
4. Give a use and decorate spaces

WHAT’S IN?

Game instructions
A template of the walls without openings
A template of the walls with an example of openings
A template with two floors
A video of the game instructions

MATERIAL REQUIRED TO PLAY:

Scissors and colored pens

– Finally, we ask the participants to submit a photo of their creation to El globus vermell to info@elglobusvermell.org. We will post it on the web http://www.elglobusvermell.org

_____________________________________________________________________________________________________________

QUÈ ÉS PAPER HOME?

Paper home és un joc creatiu per dissenyar espais habitables.

Amb el paper com a suport i mitjançant el retall, el plegat i l’encaix de pestanyes es crea una estructura d’estances que suggereixen espais d’un habitatge.

Qui jugui a Paper home podrà crear tantes estructures com vulgui i combinar-les al seu gust. D’aquesta manera, sorgiran tantes cases com persones juguin amb Paper home.

La llibertat de joc arriba fins on les persones participants vulguin, podent, inclús, arribar a dissenyar noves obertures, el mobiliari de l’habitatge i representar els habitants d’aquests espais!

COM FUNCIONA?

Aquestes són les instruccions de muntatge:

  1. Retallar les parets
  2. Retallar el terra
  3. Encaixar les parets al terra i doblegar les pestanyes
  4. Donar un ús i decorar els espais

QUÈ INCLOU?

Instruccions del joc
Una plantilla de les parets sense obertures
Una plantilla de les parets amb un exemple d’obertures
Una plantilla amb dos terres
Un vídeo explicatiu del joc

MATERIAL NECESSARI PER JUGAR

Tisores y retoladors de colors

– Finalment, demanem als participants que enviïn una foto de la seva creació a El globus vermell, a l’adreça info@elglobusvermell.org per penjar-la a la web http://www.elglobusvermell.org

_____________________________________________________________________________________________________________

QUÉ ES PAPER HOME?

Paper home es un juego creativo para diseñar espacios habitables.

Con el papel como soporte y mediante el recorte, el plegado y el encaje de pestañas se crea una estructura de estancias que sugieren espacios de una vivienda.

Quien juegue a Paper home podrá crear tantas estructuras como quiera y combinarlas a su gusto. De esta manera, surgirán tantas casas como personas jueguen con Paper home.

La libertad de juego llega hasta donde las personas participantes quieran, pudiendo, incluso, llegar a diseñar nuevas aberturas, el mobiliario de la vivienda y hasta representar los habitantes de estos espacios!

CÓMO FUNCIONA?

Estas son las instrucciones de montaje:

1. Recortar las paredes
2. Recortar el suelo
3. Encajar las paredes en el suelo y doblar las pestañas
4. Dar un uso y decorar los espacios

QUÉ INCLUYE?

Instrucciones del juego
Una plantilla de las paredes sin aberturas
Una plantilla de las paredes con un ejemplo de aberturas
Una plantilla con dos suelos
Un vídeo explicativo del juego

MATERIAL NECESARIO PARA JUGAR

Tijeras y rotuladores de colores

– Finalmente, pedimos a los participantes que envíen una foto de su creación a El globus vermell, a la dirección info@elglobusvermell.org para colgarla en la web http://www.elglobusvermell.org

_____________________________________________________________________________________________________________

ZER DA PAPER HOME?

Paper home sormenezko jolas bat da, eta helburua, bizitzeko moduko espazioak diseinatzea.

Oinarria papera da, eta hura moztu, tolestu eta irtenguneak mihiztatuta etxebizitza itxura duen hainbat gelako egitura sortuko dugu.

Paper home jokoarekin aritzen denak nahi adina egitura sortu eta haiek nahi bezala konbinatu ahalko ditu. Hala, Paper home jokoan parte hartu duten pertsona adina etxe sortuko dira.

Jolasa parte hartzaileek nahi bezain askea izango da, eta nahi izanez gero, irekidura berriak ere diseinatu ahalko dituzte, baita etxebizitzako altzariak eta espazio horietako biztanleak ere!

NOLA FUNTZIONATZEN DU?

Hauek dira muntatzeko jarraibideak:

  1. Moztu hormak.
  2. Moztu zorua.
  3. Sartu hormak zoruan, eta tolestu irtenguneak.
  4. Dekoratu eta eman erabilera bat espazioei.

ZER DAKAR JOKOAK?

Jarraibideak.
Hormen txantiloi bat, zulorik gabe.
Hormen txantiloi bat, zuloen adibide batekin.
Txantiloi bat bi zorurekin.
Jokoa azaltzeko bideo bat.

JOLASTEKO BEHAR DEN MATERIALA

Guraizeak eta koloretako errotuladoreak.

-Azkenik, parte hartzaileei eskatzen diegu beren sormenaren argazki bat bidal dezatela El globus vermell orriaren info@elglobusvermell.org helbidera, gero www.elglobusvermell.org webgunean jar dezagun.-