Art. 06: Map-Making Project

by ACVIC

Map-Making Project proposes an experience of knowledge and of representation of our everyday surroundings, on the bases of research, a walkabout, image-gathering and the visual organization of information in a map.

Based on collaborative work, the aim is to rediscover, and to find a different way of approaching our immediate surroundings, in order to understand and analyse the space where we live.

The proposal for the project is to take an alternative look at our environs, to become aware of and to interrogate the city which we are building, to make a representation of those items which we find interesting, and to imagine how our city might end up in future.

The activity may be adapted according to the group’s needs, and can be made more or less complex, according to the interests and the ages of participants.

The project complements audiovisual training with the world of cartography, discovering and learning about our immediate environs in a way which will strengthen relationships between participants

Map-Making Project makes a connection between education and contemporary art, facilitating environments of experimentation, and understanding art as a practice which can involve, interact with and transform educational and social space, bringing contemporary art closer to the schoolroom, and making transversal use of arts, such as photography, drawing and painting, as a tool of expression.

We will learn to understand the immediate environs in the two-dimensional plan which a map offers us, to recognise the individual’s relationship to space, and to use a camera.

Structured activities

1 To put forward as a group a theme related to the place where we live

2 To investigate the surroundings and the agreed theme (working from immediate knowledge; asking family members, friends, parents, etc.; searching among web pages, books, pictures, etc.)

3 To map the subjects, as a definite journey, or as an improvised walkabout.

4 To take photos during the walk, relevant to the theme and the space

5 To draught a large map, bringing together the pictures taken, generating different thematic layers, according to the working groups

6 To analyse our results, and discuss the future.

This project is based on certain proposals from ACVic. Centre d’Arts Contemporànies : PROJECTE MAPES 2011-2013, QUAM 2011. WIKPOLIS 2011, APAMAR. Charts, mètrics and policies of space 2011, CRISS CROSSING by Jordi Lafon 2010.

_____________________________________________________________________________________________________________

Map-Making Project

MaP-Making Project proposa una experiència de coneixement i representació de l’entorn on vivim, a partir de la recerca, la realització d’un recorregut, la presa d’imatges i l’organització visual de la informació sobre un mapa.

A partir del treball col·laboratiu, es vol redescobrir l’entorn i buscar una manera diferent de recorre’l per entendre i analitzar l’espai on vivim.

Es proposa fer una mirada alternativa del nostre entorn, conèixer i qüestionar la ciutat que estem construint, representar algunes de les coses que ens interessen i imaginar-nos com pot ser aquesta ciutat en el futur.

L’activitat es pot adaptar a les necessitats del grup fent-la més o menys complexa segons els vostres interessos i l’edat dels participants.

El projecte complementa la formació audiovisual amb el món de la cartografia coneixent i descobrint l’entorn que ens rodeja alhora que es potencien els vincles relacionals dels participants.

MAP-MAKING PROJECT creua l’educació amb l’art contemporani, facilitant entorns d’experimentació i entenent la pràctica artística com una pràctica que pot incidir, interactuar i transformar l’espai educatiu i social.

Apropa l’art contemporani a l’aula i utilitza l’art de forma transversal, la fotografia, el dibuix i la pintura, com a eina d’expressió.

Aprendrem a entendre l’entorn immediat en el pla bidimensional que ofereix el plànol, a reconèixer la posició de l’individu a l’espai i a manejar una càmera fotogràfica.

Estructura de l’activitat

1. Plantejar, en grup, un tema que es pugui relacionar amb el lloc a on vivim.

2. Investigar sobre l’entorn i el tema escollit (reunint coses que ja sabem; demanant al familiars, amics, parents…; buscant a pàgines web, llibres, imatges…)

3. Fer-se amb un mapa per a realitzar un trajecte definit o fer una deriva improvisada.

4. Durant el trajecte fer fotos en relació a l’espai i el tema.

5. Construir un mapa gran en el que s’hi sumin les imatges realitzades, generant diferents capes temàtiques, segons els grups de treball.

6. Analitzar el que hem construït i discutir sobre el futur.

Aquest projecte té com a referents algunes propostes que ACVic. Centre d’Arts Contemporànies ha impulsat: PROJECTE MAPES 2011-2013, QUAM 2011. WIKPOLIS 2011, APAMAR. Charts, mètrics and policies of space 2011, CRISS CROSSING by Jordi Lafon 2010.

_____________________________________________________________________________________________________________

Map-Making Project

Map-Making Project propone una experiencia de conocimiento y representación del entorno en el que vivimos, a partir de la búsqueda, la realización de un recorrido, la captación de imágenes y la organización visual de la información sobre un mapa.

A partir del trabajo de colaboración se quiere redescubrir el entorno y buscar una manera diferente de recorrerlo para entender y analizar el espacio en el que vivimos.

Se propone una mirada alternativa a nuestro entorno, conocer y cuestionar la ciudad que estamos construyendo, representar algunas de las coses que nos interesan, e imaginarnos cómo puede ser esta ciudad en el futuro.

La actividad se adapta a las necesidades del grupo haciéndolas más o menos complejas según vuestros intereses y la edad de los participantes.

El proyecto complementa la formación audiovisual con el mundo de la cartografía, conociendo y descubriendo el entorno que nos rodea a la vez que se potencian los vínculos relacionales de los participantes.

Map-Making Project cruza la educación con el arte contemporáneo, facilitando entornos de experimentación y entendiendo la práctica artística como una práctica que incide, interactúa y transforma el espacio educativo y social.

Aproxima el arte contemporáneo al aula y utiliza el arte de forma transversal, la fotografía, el dibujo y la pintura, como herramientas de expresión.

Aprendemos a entender el entorno inmediato del modo bidimensional que ofrece el plano, a reconocer la posición del individuo en el espacio, y a manejar una cámara fotográfica.

Estructura de la actividad

1. Plantear, en grupo, un tema que se pueda relacionar con el lugar donde vivimos.

2. Investigar sobre el entorno y el tema escogido (reuniendo cosas que ya sabemos; preguntando a los familiares, amigos, parientes…; buscando en páginas web, libros, imágenes…).

3. Conseguir un mapa para realizar un trayecto definido o una deriva improvisada.

4. Durante el trayecto, hacer fotos en relación al espacio y el tema.

5. Construir un mapa grande en que se sumen las imágenes realizadas, generando diferentes capas temáticas, según los grupos de trabajo.

6. Analizar lo que hemos construido y discutir sobre el futuro.

Este proyecto tiene como referentes algunas propuestas que ACVic. Centre d’Arts Contemporànies ha impulsado: PROJECTE MAPES 2011-2013, QUAM 2011. WIKPOLIS 2011, APAMAR. Charts, mètrics and policies of space 2011, CRISS CROSSING by Jordi Lafon 2010.

_____________________________________________________________________________________________________________

Map-Making Project

Map-Making Projectek esperientzia bat proposatzen du, gure ingurua ezagutzeko eta irudikatzeko. Horretarako, bilaketa batetik abiatuta, ibilbide bat egin, irudiak hartu, eta mapa baten gainean informazioa bisualki antolatu beharko dugu.

Lankidetza lana abiapuntutzat hartuta, ingurua berraurkitu, eta hura ibiltzeko beste modu bat bilatu nahi dugu, gure inguruko espazioa aztertzeko eta ulertzeko.

Gure inguruari buruzko beste begirada bat proposatzen dugu; eraikitzen ari garen hiria ezagutzea eta zalantzan jartzea; interesatzen zaizkigun gauza batzuk irudikatzea, eta etorkizuneko hiria nolakoa izan daitekeen irudikatzea.

Jarduera taldearen beharretara egokituko da, eta zailtasun maila handia ala txikia izango du, zuen interesenen eta parte-hartzaileen adinaren arabera.

Proiektuak ikus-entzunezko prestakuntza osatzen du, kartografiaren munduarekin. Hala, gure inguruaren aurkikuntza eta ezagutza landuko dugu, parte-hartzaileen arteko harremanak bultzatzearekin batera.

Map-Making Projectek hezkuntza eta arte garaikidea uztartzen, eta esperimentatzeko eremuak ematen ditu, artea ulertuta hezkuntza eta gizarte eremuan eragiten eta hura eraldatzen duen jarduera gisa.

Arte garaikidea hurbiltzen du ikasgelara, eta artea zeharka erabiltzen du, argazkia, marrazketa eta margolaritza adierazteko tresna gisa ulertuta.

Gure hurbileko ingurua planoak eskainitako bi dimentsioren baitan ulertzen, norbaiten kokalekua ezagutzen, eta argazki kamera erabiltzen ikasiko dugu.

Jardueraren egitura

1. Planteatzea, taldean, gure inguruari lotuta egon daitekeen gairen bat.

2. Inguruari eta aukeratutako gaiari buruz ikertzea (dakizkigun gauzak bilduz, senideei eta lagunei galdetuz, webgune, liburu eta irudiak bilatuz…).

3. Mapa bat lortzea, ibilbide zehatz bat edo deribazio inprobisatu bat egiteko.

4. Ibilbidean zehar, espazioari eta gaiari lotutako argazkiak ateratzea.

5. Mapa handi bat egitea, egindako irudiak gehituta, eta gaien araberako geruzak bereiztea, lan taldeen arabera.

6. Eraiki duguna aztertzea, eta etorkizunari buruz eztabaidatzea.

Proiektu honek erreferentetzat ditu ACVic. Centre d’Arts Contemporànies-ek bultzatutako hainbat proposamen: PROJECTE MAPES 2011-2013, QUAM 2011. WIKPOLIS 2011, APAMAR. Charts, mètrics and policies of space 2011, CRISS CROSSING by Jordi Lafon 2010.