Art. 08: Cutout Town

by eMSA Inicjatywa Edukacyjna

The paper cutouts are one of the symbols of Polish folk tradition. It is also a manual technique to create marvelous pieces of folk art. The cutouts have been made for a long time in many Polish villages. Now they are collected in ethnographic museums. Men and women used to create colourfull or black-and-white cutouts which were sort of Slavic mandala for the folks.

The cutout is also an amazing way to increase children’s graphomotor skills. The more they struggle with their own fingers the easier they learn hand writing.

The Polish folk cutouts have been the basic inspiration for Polish pavillion at EXPO 2010 in Shanghai. The architects from Warsaw architectural practice (WWA Architects) have made an amazing piece of folk-architectural art.

Though you do not have to be an adult architect to create this. Just take an A4 sheet of paper and start having fun according to our article. Fold the paper and cut out various shapes. Get inspired by this and create more…

WORKSHOP
Step 1 / Print A4 template sheet.
Step 2 / Fold along the lines 4 times.
Step 3 / Cut out some shapes.
Step 4 / Unfold the A4 sheet.
Step 5 / Place the sheet as you want – vertically or horizontally, form buildings and leave some space for streets.
Step 6 / Use the small cutouts to create the streets and paths.
Step 7 / Use some small cutouts to fold small benches and place them among the buildings – create some squares.
Step 8 / Put some colour onto the sheets if you want.
Step 9 / Try with another cutout shapes – not regular, use your imagination, cut out some curves.
Step 10 / Play with another cutout sheets using 3 o 4 or more to create a cutout town.

_____________________________________________________________________________________________________________

Wycinankowe Miasto

Papierowe wycinanki są jednym z symboli polskiej tradycji ludowej. Jesto to także technika manualna tworzenia cudownych dzieł sztuki ludowej. Wycinanki były wykonywane przez długi czas w polskich wioskach. Teraz są one gromadzone w muzeach etnograficznych. Mężczyźni i kobiety tworzyli kolorowe lub czarno-białe wycinanki będące czymś w rodzaju słowiańskiej mandali.

Wycinanka jest też wspaniałym sposobem zwiększania dziecięcych zdolności grafomotorycznych. Im więcej zmagają się ze swymi włąsnymi palcami, tym łatwiej uczą się potem pisania.

Polskie wycinanki ludowe były inspiracją dla pawilonu polskiego na EXPO 2010 w Szanghaju. Architekci z warszawskiego biura projektowego (WWA Architekci) stworzyli wspaniałe dzieło sztuki folkowo-architektonicznej.

Jednak nie musisz być dorosłym, aby to tworzyć. Weź po prostu papierową kartkę A4 i zacznij się bawić według naszego artykułu. SKładaj papier i wycinaj różne kształty. Inspiruj się tym i twóz więcej…

WARSZTAT:
Krok 1 / Wydrukuj szablon A4
Krok 2 / Złóż papier 4 razy wzdłuż linii
Krok 3 / Wytnij wybrane przez siebie kształty
Krok 4 / Rozłóż kartkę A4
Krok 5 / Ustaw kartkę jak chcesz – pionowo lub poziomo, formuj budynki i zostaw trochę miejsca na ulice
Krok 6 / Małych wycinków użyj do ułożenia ulic i ścieżek
Krok 7 / Niektórych małych wycinków użyj do złożenia ich w małe ławki oraz ustaw je między budynkami – utwórz kilka placów
Krok 8 / Dodaj nieco koloru na kartki jeśli chcesz
Krok 9 / Spróbuj innych kształtów wycinanek – nieregularnych, użyj wyobraźni, wycinaj łuki
Krok 10 / Baw się kolejnymi wycinankami używając 3 lub 4 lub więcej aby tworzyć wycinankowe miasto.

_____________________________________________________________________________________________________________

Ciudad Recorte

menyLos recortes de papel son uno de los símbolos del folklore polaco. También es una técnica manual para crear maravillosas obras de arte folklórico. Se han hecho recortes en los pueblos polacos desde hace muchos años. Hoy día están presentes en los museos de etnografía. Hombres y mujeres solían crear recortes de colores o en blanco y negro, los cuales eran una especie de mandalas eslavos.

El recorte también es una buena manera de mejorar la habilidad grafomotriz. Los niños, cuanto más practiquen con sus dedos, más facilmente aprenderán a escribir.

Los recortes del folklore polaco fueron la inspiración principal para el Pabellón Polaco de la EXPO 2010 en Shangai. Los arquitectos del despacho WWA Architets de Varsovia crearon una magnífica obra de arte-folk arquitectónico.

No hace falta que seas un arquitecto adulto para crearlo. Basta con que cojas una hoja de papel A4 y te diviertas con nuestro artículo. Pliega el papel y recorta varias formas. Inspírate y crea más formas…

TALLER

Paso 1/ Imprime la plantilla A4.
Paso 2/ Pliega por las líneas cuatro veces.
Paso 3/ Recorta algunas formas.
Paso 4/ Despliega el papel A4.
Paso 5/ Pon la hoja como quieras – vertical u horizontal, crea edificios y deja espacio entre ellos para las calles.
Paso 6/ Usa los recortes pequeño para crear las calles y los recorridos.
Paso 7/ Usa algunos recortes pequeños para plegar banquitos y colócalos entre los edificios – crea alguna plaza.
Paso 8/ Si quieres colorea el papel.
Paso 9/ Prueba con otros recortes irregulares, usa la imaginación, recorta curvas.
Paso 10/ Juega con tres, cuatro o más hojas con recortes y crea una ciudad “recorte”.

_____________________________________________________________________________________________________________

Ebakin Hiria

Paper ebakinak Poloniako folklorearen ikurretako bat dira. Gainera, eskuzko teknika bat ere bada artelan folkloriko ederrak sortzeko. Poloniako herrietan ebakinak egin izan dira duela urte askotik. Gaur egun, etnografia museoetan daude. Gizon-emakumeek koloretako edo zuri-beltzeko ebakinak sortu ohi zituzten eta mandala eslaviar modukoak ziren.

Halaber, grafomotrizitate gaitasuna hobetzeko modu ona dira ebakinak. Haurrek zenbat eta gehiago praktikatu hatzekin, orduan eta errazago ikasiko dute idazten.

Folklore poloniarreko ebakinak Shangaiko EXPO 2010 erakusketako Poloniako Pabiloirako inspirazio nagusia izan ziren. Varsoviako WWA Architects bulegoko arkitektoek artelan arkitektoniko folk bikaina sortu zuten.

Ez dago zertan arkitekto heldua izan horrelakoak sortzeko. A4 paper orri bat hartu eta gure artikuluarekin dibertitu besterik ez duzu. Tolestu papera eta moztu hainbat forma. Inspiratu eta sortu forma gehiago…

TALLERRA

1. urratsa / Inprimatu A4 txantiloia.
2. urratsa / Tolestu lerroetatik, lau aldiz.
3. urratsa / Moztu forma batzuk.
4. urratsa / Zabaldu A4 papera.
5. urratsa / Jarri orria nahi duzun bezala (bertikalean edo horizontalean), sortu eraikinak eta utzi lekua horien artean kaleetarako.
6. urratsa / Erabili ebakin txikiak kaleak eta bideak sortzeko.
7. urratsa / Erabili ebakin txiki batzuk bankutxoak tolesteko eta jarri itzazu eraikinen artean; sortu plazaren bat.
8. urratsa / Nahi baduzu, margotu papera.
9. urratsa / Probatu eta egin beste ebakin irregular batzuk; erabili irudimena, ebaki kurbak.
10. urratsa / Jolastu ebakinak dituzten hiru edo lau orri edo gehiagorekin, eta sortu “ebakin” hiri bat.