Art. 12: The Boundaries of Space around Me

by Prostor 0ko mene

The main idea of the workshop is to explore the boundaries between the inside and the outside of the built environment through the theme of openings. A working model used for each child can be assembled from four A4 sheets of paper with four different cutting and bending schemes marked. The scheme of the openings is determined, and each child analyses in his or hers own way the function of the opening, the light and air trails, changing of shadows and views, as well as how to illustrate scenarios around the openings and on the walls. After finishing each A4 sheet, they can be assembled in 3D model by gluing the edges. Final model is then analysed from the outside (while the model is standing on a flat surface) and from the inside (while the child holds it around his or hers head).

Instructions:
1. Print 4xA4 sheets (recommended to print on thicker paper, such as 120gr)
2. Think about the function of the openings on the sheets
3. Imagine and draw the scenarios surrounding the openings
4. Fold each sheet three times
5. Cut and bend openings
6. Bind the sheets together to form a model (pay attention to the order of sheets)
7. Analyse the model from the outside and the inside

_____________________________________________________________________________________________________________

Granice Prostora Oko Mene

Ideja radionice je istražiti granicu između unutarnjeg i vanjskog izgrađenog prostora kroz temu otvora. Radni model koji koristimo sastavlja se od četiri A4 lista papira pri čemu je na svakom papiru naznačena specifična shema zarezivanja i savijanja. Shema otvora je određena, a svako dijete na svoj način analizira funkciju otvora, prolaz svjetla i zraka, sjene i poglede te smišlja prizore oko otvora i na zidovima. Nakon rada na svakom od listova, oni se povezuju u prostorni model lijepljenjem po rubovima. Gotovi model se potom analizira izvana (dok model stoji na ravnoj površini) i iznutra (dok dijete drži model oko glave).

Upute:
1. Isprintaj 4xA4 lista (preporučujemo isprintati na deblji papir, npr. 120gr)
2. Razmisli o funkcijama otvora koji su naznačeni na listovima
3. Osmisli i nacrtaj prizore oko otvora
4. Svaki list presavini tri puta
5. Izreži i presavini otvore
6. Poveži listove ljepljenjem te složi model (pazi na redoslijed listova)
7. Analiziraj model izvana i iznutra

_____________________________________________________________________________________________________________

Los Límites del Espacio

La idea principal del taller es explorar los límites entre el interior y el exterior del medio ambiente construido a través de los huecos arquitectónicos, es decir, a través de las ventanas, las puertas, las ventilaciones….
Para ello, utilizaremos una maqueta de trabajo para cada niño, compuesta por cuatro plantillas A4s con indicaciones de cortes y pliegues. En ellas se proporciona el esquema de las aberturas donde cada niño, a su manera, analiza la función de la abertura, el paso de la luz, el aire, las sombras y los puntos de vista, personalizando el hueco y el “escenario” que rodea la apertura. Después de trabajar con las hojas A4 por separado, las juntaremos para construir una maqueta, que se estudiará a continuación: primero desde el exterior, con la maqueta de pie sobre una superficie plana, y después desde el interior, colocando la construcción alrededor de nuestras cabezas.

Instrucciones:
1. Imprime las 4 hojas A4.  Se recomienda imprimir en papel grueso (unos 120gr).
2. Reflexiona sobre la función de cada abertura de las hojas.
3. Imagina y dibuja las situaciones o escenarios que rodean a cada abertura.
4. Dobla cada hoja tres veces.
5. Corta y pliega las aberturas.
6. Junta las hojas para construir una maqueta, prestando atención al orden de las hojas.
7.  Analiza la maqueta desde fuera y desde dentro.

_____________________________________________________________________________________________________________

Inguratzen Nauen Espazioaren Mugak

Lantegiaren ideia nagusia da eraikitako inguruaren barnealdearen eta kanpoaldearen arteko muga aztertzea bao arkitektonikoen bidez, hau da, leihoen, ateen, aireztapenen eta abarren bidez.
Horretarako, lan maketa bat erabiliko dugu ume bakoitzarentzat. Lau A4 txantiloik osatuko dute, eta mozketen eta tolesturen argibideak izango dituzte. Horietan irekiduren eskema ematen da, eta haur bakoitzak bere erara irekiduraren funtzioa aztertuko du, baita argiaren eta airearen igarobideak, itzalak eta ikuspuntuak ere. Baoa eta irekidura inguratzen duen “agertokia” pertsonalizatuko ditu. A4 orriekin banan-banan lan egin ondoren, elkartu egingo ditugu maketa bat osatzeko, eta, ondoren, hau aztertuko da: lehenengo, kanpotik, maketa zutik jarrita gainazal lau batean, eta, ondoren, barnetik, eraikuntza gure buruen inguruan jarrita.

Heziketak:
1. Inprimatu lau pdf-ak A4 orrietan. Paper lodian inprimatzea gomendatzen da, (120gr).
2. Hausnartu irekidura bakoitzaren funtzioaren gainean.
3. Imajinatu eta marraztu ezazu irekidura bakoitzera inguratzen dituzten egoerak.
4. Tolestu orri bakoitza hiru aldiz.
5. Moztu eta tolestu irekidurak.
6. Orriak elkartzen ditu, orrien ordenari arreta jarriz, maketa bat eraikitzeko.
7. Analiza ezazu maketa kanpotik eta barrutik.