Art. 07: Talking architecture, Arquitectura que habla, Puhutaan arkkitehtuuria, Arkitektura hiztuna

by Iván Torres

Buildings carry information in the shape of ambient sound. This sound has a situation, a time, a content and even a story. The foundations of the house creaking at night, the aged wooden floor making a padding sound as you walk from the kitchen to your bedroom, the street noise coming in through badly insulated windows, the water pipes thundering too close to the surface of the walls. When an architect designs a building, for as far as sound goes there is only one thing to take care of: insulation. But that is rapidly changing. Now, more and more architects think in sound as another way of connecting with the final user of the space, a tool to carry the message of the design.

For those willing to listen, a building talks. It does about It size, of course, but also about Its location, age, materials, function, and occupants. As spaces and buildings become more organic and integrated in the users life, the voice of the building, the way It speaks and listens its essential for a new understanding of architecture. Designers are doing their part, now It is up to us to listen and develop a relationship with our buildings not only through the light, touch, temperature, … but also through sound. Acoustics bring complexity to the environment but at the same time brings more ease and life to it.

Close your eyes, and listen carefully to one of the recordings. Imagine:

Get off the taxi, you have been dropped at an unknown location. Walking through a large door you enter a long corridor where the echoes of people walking and having conversations while the pass next to you resonates all over the place. There is a feeling of distance since the sound coming from the door that you are slowly leaving behind you as you walk is very different from the one you are approaching to. Then you enter a large, high ceiling space, a choir is rehearsing religious sounds, there is echo here as well, but different somehow. I think you know where you are. Next, through a small wooden door, now you are in a living room, padded walls cushion the sound of your steps as you walk towards another door. You open and a hall with wooden stairs going down appears in front of you. Follow them until the bottom, open the door and you are out. Each of the spaces you have been in have presented their biography in the shape of ambient sound.

The steps as follows:

0. Print  pdf article #07.

1. Cut the spaces alongside the outer lines.

2. Glue the borders to each other, now you have a simple structure.

3. Each of the structure have a name and a soundtrack, listen to it while you are touching each of them.

4. The structures can be put together in order to built new structures. The order is irrelevant.

5. Children must play with them while listening with closed eyes. The sound will trigger their imagination.

_____________________________________________________________________________________________________________

Arquitectura que habla

Los edificios contienen información en forma de sonido de ambiente. Este sonido tiene una situación, un tiempo, un contenido e incluso una historia. Los cimientos de la casa crepitando por la noche, el viejo suelo de madera amortiguando el sonido de nuestros pasos entre la cocina y el dormitorio, el ruido de la calle colándose por entre las ventanas mal insonorizadas, las tuberías tronando demasiado cerca de la superficie de la pared. Cuando un arquitecto diseña un edificio, en lo que a sonido concierne solo tiene una cosa en mente de la que cuidarse: insonorización. Pero esto esta cambiando rápidamente. Ahora, mas y mas arquitectos, piensan en el sonido como otra forma de conectar con el usuario final, una herramienta que lleva el mensaje del diseño.

Para aquellos dispuestos a escuchar, un edificio habla. Lo hace sobre su tamaño, por supuesto, pero también sobre su localización, edad, materiales, función y ocupantes. Al mismo tiempo que los espacios y edificios se tornan más orgánicos e integrados en la vida del usuario, la voz del edificio, la forma en la que habla y escucha se convierte en esencial para este nuevo entendimiento de la arquitectura. Los diseñadores están haciendo su parte, ahora nos toca a nosotros escuchar y crear una relación con nuestros espacios basada no solo en la luz, el tacto, la temperatura,… sino también en el sonido. La acústica añade complejidad a nuestro medio ambiente pero unida a esta complejidad viene la naturalidad y la vida.

Cierra los ojos, escucha atentamente una de las grabaciones e imagina:

Bájate del taxi, te acaban de dejar en una localización desconocida. Caminando a través de una gran puerta entras en una especie de túnel de bastante longitud donde el eco de la gente caminando y hablando mientras pasan a tu lado resuena por todo el espacio. Hay una sensación de distancia porque el sonido proveniente de la puerta que estas dejando atrás de ti es muy diferente al sonido al cual te acercas al caminar despacio. Luego entras a un espacio enorme de techos altos donde un coro esta ensayando himnos religiosos, aquí también hay eco, pero de alguna forma un eco distinto. Creo que ya sabes donde estas. A continuación, pasas por una puerta pequeña de madera, ahora estas en algo parecido a un salón. Las paredes amortiguan el sonido de tus pisadas mientras te acercas a otra puerta. La abres y frente a ti tienes un pasillo de dos niveles con escaleras. Síguelas hasta la parte de abajo, abre la puerta que te encuentras y ya estas fuera. Cada uno de estos espacios en los que has estado te ha hablado de su biografía en forma de sonido.

Seguir los siguientes pasos:

0. Imprimir pdf atículo#07.

1. Cortar los diferentes espacios por la línea del borde.

2. Pegar los bordes unos a otros, ahora tienes una estructura simple.

3. Cada una de las estructuras tiene un nombre y una pista de sonido, escucharlas mientras juegas con ellas.

4. Las estructuras pueden unirse para formar otras nuevas. El orden carece de importancia.

5. Los niños deben jugar con las estructuras escuchando las pistas, en modo loop, y con los ojos cerrados. El sonido acentuará su imaginación.

_____________________________________________________________________________________________________________

Puhutaan arkkitehtuuria

Rakennukset sisältävät tietoa tilan ja äänen muodossa. Tällä äänellä on paikka, aika, sisältö ja jopa tarina. Talon perustan rätinä yöllä por, vanha puulattia, joka vaimentaa askeleidemme äänet keittiön ja makuuhuoneen välillä, kadun melu huonosti eristettyjen ikkunoiden lävitse, liian lähellä seinää olevien putkien ääni. Kun arkkitehti suunnittelee rakennusta, ääniä koskien hänellä on vain yksi huoli: eristys. Mutta se muuttuu nopeasti. Nykyisin entistä useammat arkkitehdit ajattelevat ääntä toisenlaisena tapana olla yhteydessä loppukäyttäjään, suunnittelun sanoman viennin työkaluna.

Pysähdy kuuntelemaan, rakennus puhuu. Se kertoo koostaan tietenkin, mutta myös sijainnista, iästään, materiaaleistaan, toiminnoistaan ja asukkaistaan. Vaikka rakennuksista ja tiloista ollaan tekemässä orgaanisempia ja integroituina käyttäjän elämään, rakennuksen ääni, sen tapa puhua ja kuunnella, muuttuvat olennaisiksi tämän uuden arkkitehtuurin ymmärtämisessä. Suunnittelijat tekevät oman osansa, nyt on meidän aikamme kuunnella ja luoda suhde tiloihimme ei pelkästään valon, kosketuksen ja lämpötilan kautta vaan myös äänen kautta. Akustiikka lisää ympäristömme monimutkaisuutta, mutta yhdistettynä tähän monimutkaisuuteen tulee myös luonnollisuus ja elämä.

Sulje silmäsi, kuuntele tarkasti yhtä nauhoitusta ja kuvittele:

Poistut taksista, sinut on jätetty tuntemattomaan paikkaan. Kävelet suuren oven kautta ja olet eräänlaisessa pitkässä tunnelissa, jossa kanssasi kävelevien ja puhuvien ihmisten äänet kaikuvat koko tilassa. Sinulla on etäisyyden tunne, koska taaksesi jättämäsi oven luota tulevat äänet ovat erilaiset verrattuna ääniin, joita kuulet kävellessäsi hitaasti. Sitten saavut valtavaan tilaan, jossa on korkea katto. Kuoro harjoittelee virsiä, täälläkin on kaikua, mutta erilaista. Luulen, että tiedät, missä olet. Mene nyt pienen puisen oven toiselle puolelle, olet nyt eräänlaisessa olohuoneessa. Seinät vaimentavat askeleidesi äänen kun lähestyt toista ovea. Avaat sen ja edessäsi on kaksikerroksinen käytävä portaikolla. Jatkat alemmalle ovelle, avaa se ja olet ulkona. Jokainen näistä paikoista on kertonut tarinansa äänen muodossa.

Jatka seuraavia vaiheita:

0. Tulosta PDF-artikkeli #07.

1. Leikkaa eri tilat reunaviivaa pitkin.

2. Liimaa reunat kiinni toisiinsa, nyt sinulla on yksinkertainen muoto.

3. Jokaisella rakenteella on nimi ja ääniraita, kuuntele samalla kun leikit niillä.

4. Rakenteita voidaan yhdistää uusien luomiseksi. Järjestyksellä ei ole väliä.

5. Lasten pitää leikkiä muodoilla kuunnellen ääniraitoja jatkuvalla syötöllä ja silmät kiinni. Ääni korostaa heidän mielikuvitustaan.

_____________________________________________________________________________________________________________

Arkitektura hiztuna

Eraikinek informazioa eskaintzen digute giroko soinu moduan. Kokalekua, denbora, edukia eta historia ere badu soinu horrek. Etxeko zimenduak zirtakatzen gauean, zurezko zoru zaharra gure pausoen soinua arintzen sukaldearen eta logelaren artean, kaleko zarata gaizki intsonorizatutako leihoetatik sartzen, hodiak burrunbaka hormako azaleratik gertuegi. Arkitekto batek eraikin bat diseinatzen duenean, gauza bakarra du buruan soinuari dagokionean: intsonorizazioa. Baina hori azkar ari da aldatzen. Gaur egun, gero eta arkitekto gehiago ari dira azken erabiltzailearekin konektatzeko modu gisa hartzen soinua, diseinuaren mezua daraman tresna gisa, hain zuzen ere.

Entzuteko prest dagoen ororentzat, mintzo da eraikina. Duen tamainaz mintzatzen da, jakina, baina baita bere kokalekuaz, adinaz, materialez, funtzioaz eta okupatzaileez ere. Espazioak eta eraikinak erabiltzailearen bizian organikoagoak eta integratuagoak bilakatzen diren bezala, eraikinaren ahotsa, duen hitz egiteko eta entzuteko era, funtsezko bilakatzen dira arkitektura ulertzeko modu berri honentzako. Berena egiten ari dira diseinatzaileak, orain guri tokatzen zaigu entzutea, eta argian, ukimenean, tenperaturan… ez ezik hotsean ere oinarrituriko erlazioa sortzea gure espazioekin. Akustikak konplexutasuna dakarkio gure ingurumenari, baina naturaltasuna eta bizia ere badatoz konplexutasun horrekin batera.

Itx itzazu begiak, entzun arretaz grabazioetako bat eta imajina ezazu:

Jaitsi zaitez taxitik, leku ezezagun batean utzi zaituzte oraintxe. Ate handi batetik pasa eta tunel antzeko batean sartu zara, aski luzea da, eta espazio osoan durundi egiten du oinez eta hizketan doan jendearen oihartzunak zeure ondotik igarotzen diren bitartean. Distantzia sentsazioa dago, atzean uzten ari zaren atetik datorren hotsa oso bestelakoa baita astiro-astiro ibilian hurbiltzen ari zaren hotsaren aldean. Sabai altuak dituen esparru handi batean sartuko zara gero, erlijio kantuak abesten ari da abesbatza bat bertan, hemen ere badago oihartzuna, baina bestelako oihartzuna da. Uste dut badakizula non zauden. Ondoren, zurezko ate txiki batetik pasako zara, egongela antzeko batean zaude orain. Hormek arindu egiten dute zure oin hotsa beste ate batera hurbiltzen zaren bitartean. Soinuen bidez bere biografiaz hitz egin dizu egon zaren esparru horietako bakoitzak.

Ondoko urrats hauek egin:

0. Pdf #07 artikulua inprima ezazu.

1. Esparruak moztu ertzeko marratik.

2. Ertzak bata besteari itsatsi, egitura xume bat duzu orain.

3. Izena eta soinu arrastoa ditu egituretako bakoitzak, entzun itzazu haiekin jolasten duzun bitartean.

4. Egiturak elkar daitezke berriak osatzeko. Ordenak ez du inolako garrantzirik.

5. Haurrek egiturekin jolastu behar dute arrastoak entzunez, loop moduan, eta begiak itxita. Soinuak areagotu egingo du haren irudimena.